Subsidies

SubsidieSubsidie filosofie

Onze subsidie filosofie houdt in dat je nooit moet starten aan een subsidietraject alleen omdat er geld voor beschikbaar is. Vraag alleen subsidies aan als je daardoor een traject eerder kan beginnen, sneller of uitgebreider uit kan voeren of om een traject met meer impact kan implementeren.

De overheid heeft diverse stimuleringsmaatregelen voor ondernemers. Met deze subsidies komt de overheid ondernemers tegemoet bij duurzame investeringen.

Op deze pagina informeren we je over enkele algemene subsidies. Extra aandacht natuurijk voor subsidies die ingezet kunnen worden voor trajecten waar de Groeicoach een bijdrage aan kan leveren. Met dergelijke subsidies kunnen de directe kosten van een groeitraject voor de onderneming beperkt blijven.

Hulp bij het zoeken

De Groeicoach helpt je bij het vinden van interessante subsidies. Ook werken we samen met verschillende partijen die gespecialiseerd zijn in het aanvragen en administreren van verschillende soorten subsidietrajecten. Je kan het natuurlijk ook zelf allemaal doen, en waar mogelijk willen we je daar graag bij ondersteunen, maar soms moet je bepaalde zaken gewoon door de specialisten laten doen en zelf focussen op waar jij goed in bent.

Algemene subsidies

Leren en Ontwikkelen

  • SLIM regeling(Nieuw in 2020)

De SLIM regeling is bestemd voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  • individuele mkb-ondernemingen,
  • samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast

  • de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Activiteiten
De SLIM subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:
1. doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

2. verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb- ondernemingen;

3. ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of

4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

Vergoeding
De subsidie voor activiteiten 1,2 en 3 bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten voor een kleine onderneming. Voor een middelgrote onderneming, samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of recreatiesector bedraagt de vergoeding maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

De subsidie voor activiteit 4 is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer maakt. De subsidiabele vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

Verder geldt dat het maximale subsidiebedrag voor mkb- ondernemingen minder dan € 25.000 bedraagt.
Voor samenwerkingsverbanden is het maximum subsidiebedrag
€ 500.000 (waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000 of meer) en voor grootbedrijven is de maximale subsidie € 200.000.
In afwijking hierop bedraagt de subsidie voor landbouwbedrijven in alle gevallen maximaal € 20.000

Aanvragen
Het MKB kan in maart 2020 een aanvraag indienen en later dit jaar ook nog in september 2020. Aanvragen zullen voor goedkeuring eerst inhoudelijk beoordeeld worden en indien de regeling overvraagd wordt zal loting plaatsvinden.

Meer informatie? Neem contact met ons op voor meer informatie over deze regeling en om te bekijken hoe deze regeling voor jou bedrijf ingezet kan worden.

(Technische) Innovatie

WBSO

Innovatiebox

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (TIM)