fbpx

Stimuleringsregeling Leren In het MKB (SLIM subsidie)

Weer aan te vragen per 2 september 2024

De SLIM subsidie is bestemd voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  • individuele MKB ondernemingen,
  • samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
  • de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.


De volgende informatie is met name gericht op de regeling zoals die geldt voor de individuele MKB ondernemingen, de doelgroep van de Groeicoach. De Groeicoach kan natuurlijk ook ondersteuning bieden bij de uitvoering van deze regeling. Wij stemmen onze aanpak in dat geval helemaal; aan aan de subsidievereisten, zodat onze kosten direct opgevoerd kunnen worden binnen de subsidieregeling.

Middels deze regeling kunnen MKB bedrijven tot € 24.999,– subsidie krijgen om te investeren in hun medewerkers. Interne en externe kosten gericht op het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van medewerkers kunnen onder deze regeling vallen.
 
Meer weten?
Neem dan nu contact met ons op door een mail te sturen aan info@degroeicoach.nl of bel ons. De eerstvolgende inschrijvingsmogelijkheid wordt waarschijnlijk opengesteld van 2 t/m 26 september 2024. Je moet wel een duidelijk onderbouwd plan indienen, dus start op tijd.
SLIM subsidie info Groeicoach

Activiteiten

De SLIM subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:
a. doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
b. verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb- ondernemingen;
c. ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een Leer & Ontwikkel (L&O) methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten

  • Daadwerkelijk gemaakte externe kosten.
  • Directe loonkosten van medewerkers van de aanvrager op basis van brutoloon.
  • Vermeerderd met een toeslag van 15% op de hierboven genoemde kosten.
  • Vergoeding praktijkleerplaats naar rato, met een maximum van 40 weken, € 2.700 per jaar.

Vergoeding

De subsidie voor activiteiten a,b en c bedraagt maximaal 80% (!) van de subsidiabele kosten voor een kleine onderneming (< 50 personen werkzaam en jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal < € 10 miljoen). Voor een middelgrote onderneming (tussen 50 en 250 personen werkzaam en jaaromzet < € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal < € 43 miljoen) of samenwerkingsverband bedraagt de vergoeding maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Voor activiteit 4 is de subsidie een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer maakt met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

Verder geldt dat het maximale subsidiebedrag voor mkb- ondernemingen minder dan € 25.000 bedraagt. Voor samenwerkingsverbanden is het maximum subsidiebedrag € 500.000 (waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000 of meer). Aanvragen zullen voor goedkeuring eerst inhoudelijk beoordeeld worden en indien de regeling overvraagd wordt zal loting plaatsvinden.

Aanvragen

De eerste aanvraagtermijn voor 2024 vond plaats in maart. In september van dit jaar zal er waarschijnlijk nog een tweede aanvraag mogelijkheid zijn. In 2020 t/m 2023 waren alle aanvraagperiodes overtekend en werd er geloot. Ben er dus op tijd en goed voorbereid bij. 

Je kan als MKB ondernemer natuurlijk zelf een aanvraag indienen. Je kan hier ook een professional voor inschakelen. De Groeicoach werkt actief samen met diverse subsidie-partijen. Zij kunnen de gehele subsidieaanvraag en -administratie uit handen nemen.

Meer informatie? Neem contact op met de Groeicoach voor meer informatie over deze regeling en om te bekijken hoe deze regeling voor jou bedrijf ingezet kan worden. Alle algemene informatie kan je ook vinden op de website van de regeling.

SLIM regeling de Groeicoach